ઇનપુટ પર બેરોજગારી ખોરાકીશ્રેષ્ઠ જવાબ: હેલો, હું માત્ર હતી આ જ સમસ્યા સાથે મારા