વકીલો ફ્રાન્સ ઓનલાઇન!


મારિયા - પેઢી વકીલ બ્રસેલ્સ માં, વકીલની ઓફિસ માટે, વકીલ, કાયદો, શોપિંગ બ્રસેલ્સ માં, વકીલ, સિવિલ ખાતે લો


પરામર્શ સાથે ગ્રાહક

પછી તેના લાઈસન્સ પર મેળવી કેથોલિક યુનિવર્સિટી ઓફ કેથોલિક યુનિવર્સિટી માંમારિયા સીધા નિર્ણય લીધો બનાવવા માટે એક વકીલ તરીકે. મારિયા કરે છે એક વિશ્લેષણ જોખમો. અને વ્યાખ્યાયિત કરે છે એક વ્યૂહરચના પ્રક્રિયાગત અથવા સુખદ વાટાઘાટ.

વિશે લાવવા માટે એક રચનાત્મક ઉકેલ સમસ્યાઓ આવી છે.